Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Risikovurdering av kjemikalier og forslag til risikoreduserende tiltak. Vurdering av substitusjon

Lov og forskrift krever at arbeidsgiver må foreta vurdering av faren for eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen – det vil si kartlegge og risikovurdere bruken av kjemikalier og faren for eksponering.

På grunnlag av risikovurderingen må arbeidsgiver iverksette tiltak for å fjerne eller redusere eksponeringen. Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte. Risikovurderingen vil i tillegg være et godt utgangspunkt for substitusjonsplikten og utforming av opplæring og informasjon.

BHT-gruppen SA har god erfaring med alle ledd i en risikovurdering av kjemikalier og bistår gjerne.

 

Yrkeshygieniske kartlegginger og målinger (bl.a. støv, løsemidler, sveiserøyk, inneklima).
Bistand med utarbeidelse av stoffkartotek. Veiledning ved valg og bruk av kjemiske produkter. Bistand ved utarbeidelse av eksponeringsregister
Bistand med utarbeidelse av informasjonsblad
Rådgivning ved valg av verneutstyr