Helseovervåkning

Helseovervåkning innebærer en oppfølging av den enkelte arbeidstakers helse over tid. Arbeidsmiljøloven pålegger da arbeidsgiver å tilby målrettet helseovervåkning av de ansatte ved eksponering av f.eks. helseskadelig støv, støy eller kjemikalier. Innholdet tilpasses bransje, bedrift og den enkelte ansatte. Det dreier seg om å identifisere hvilke ansatte som skal undersøkes på basis av en risikovurdering. Inklusjonskriteriene tar utgangspunkt i eksponering i forhold til grenseverdier der slike finnes. I tillegg brukes faglig skjønn med hensyn på mulig samvirkning av ulike eksponeringer og særlig mottakelighet.

  • Gjennomføring av regelmessig helsekontroll av arbeidstakere som har nattarbeid og/eller blir eksponert for støy, kjemikalier, sveiserøyk, asbest, ioniserende stråling, vibrasjoner, bly eller cytostatika.
  • Arbeidsmiljøsamtaler for å avdekke mulige sammenhenger mellom sykdommer/plager og arbeidsmiljøet, informere om funn samt foreslå forebyggende tiltak.

 

Vi bistår med tilretteleggings og attføringsarbeid i bedriften med etablering av gode rutiner for oppfølging av sykefravær, tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte og aktiv bruk av de ordninger som samfunnet til enhver tid har på området.


• Bistand ved etablering av rutiner for oppfølging av sykmeldte.
• Vurdering av arbeidsplasser for å optimalisere de ergonomiske og organisatoriske forholdene.
• Kartlegging av sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær.
• Funksjonsvurderinger og konsultasjoner ved muskel- og skjelettlidelser.
• Bidragsyter for samarbeid mellom medarbeider, bedrift, behandlende lege og NAV.
• Deltagelse i dialogmøter.