Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. Juli 2016. De største endringene består i: å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres å kunne […]

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]

Temasamlinger for små bedrifter

Oslo HMS-senter har som mål å følge opp alle medlemmene slik at de får best mulig utbytte og i 2016  tilbyr vi temasamlinger til små bedrifter (1-12 ansatte). Vi har valgt temaer som Arbeidstilsynet erfaringsvis ofte etterspør. Det vil være to timers samling med to alternative datoer med tidspunkt enten på starten av dagen eller etter ordinær arbeidstid. […]

Endringer i regelverk om arbeid i høyden

Fra 1. januar 2016 trådde nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Se forøvrig kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Viktige endringer: • Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Det stilles strengere krav mht. timeantall og innhold […]

NYE REGLER FOR FAREMERKING AV KJEMIKALIER

Fra 1. juni 2015 gjelder nye regler for faremerking av kjemikaler. Det nye regelverket kalles CLP og er EUs forordning om klassifisering (Classification), merking (Labelling) og emballering (Packaging) av kjemiske stoffer og stoffblandinger, som også gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. CLP er basert på FNs globale harmoniserte system hvor målet er at klassifisering, merking og […]