NYE REGLER FOR FAREMERKING AV KJEMIKALIER


Fra 1. juni 2015 gjelder nye regler for faremerking av kjemikaler. Det nye regelverket kalles CLP og er EUs forordning om klassifisering (Classification), merking (Labelling) og emballering (Packaging) av kjemiske stoffer og stoffblandinger, som også gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.

CLP er basert på FNs globale harmoniserte system hvor målet er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden.

Endringene betyr at de kjente oransje faresymbolene skal skiftes ut med nye piktogrammer (se under og vedlegg). Det vil nå være en 2-årsperiode hvor kjemikalier med gammel og ny faremerking brukes om hverandre. Det skal imidlertid være samsvar mellom merkingen av kjemikaliene i markedet og informasjonen i de tilhørende sikkerhetsdatabladene
Innføringen av CLP vil blant annet medføre:

  • Nye farepiktogrammer:
    150706  Nye regler for faremerking av kjemikalier
  • Nye Faresetninger – H-setninger (Hazard)Nye Sikkerhetssetninger – P-setninger (Precaution)
  • Erstatter R- og S-setninger (risiko og sikkerhet)

 

En overgangsordning tillater at:
Stoffblandinger med gammel merking, som allerede er satt på markedet før 1. juni i år, kan fortsatt selges fram til 1. juni 2017. Etter denne datoen må de gamle etikettene skiftes ut med de nye ellers må produktene trekkes fra markedet.

Eksempler på produkter som hører til betegnelsen stoffblandinger er:
Vaske- og rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, fugemasse, insektmidler, desinfeksjonsmidler og bilpleieprodukter mm.

Mer informasjon om CLP finner du her :
Miljødirektoratets nettsider
Arbeidstilsynet nettsider
CLP-forordningen

 

Alle de nye farepiktogrammene finner du her – Faresymboler (CLP).