Endringer i regelverk om arbeid i høyden


Fra 1. januar 2016 trådde nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Se forøvrig kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert.

Viktige endringer:

• Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Det stilles strengere krav mht. timeantall og innhold jo høyere stillaset er.

• Stillasmontører som skal bygge stillas over 2 meter skal ha opplæring. Tidligere var grensen over 5 meter. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

• Arbeidstakere som skal bruke stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.

• En kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillaset skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Det kan være en standardveiledning fra produsent, men den skal ved behov suppleres. En gjennomgang av veiledningen skal inngå som en del av opplæringen til brukere av stillaset.

• Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de er beregnet for. Tidligere krav var at forankringer skal tåle minimum 80 kg belastning. • Det skal være forsvarlig atkomst til tak i de tilfeller øverste stillasgulv skal brukes til arbeid på gesims og atkomst til tak.

• Det stilles krav til at anliggende stiger skal sikres før bruk, uansett høyde, se § 17-21 femte ledd. Tidligere bestemmelse stilte krav om sikring av anliggende stiger over fem meter.

• Alle stillas skal ha skilting.

• Stillas skal kontrolleres av en kvalifisert person.