Nye regler for vold og trusler i arbeidslivet


Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler i arbeidslivet.

Det stilles krav om at:

  • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
  • arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at
  • ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339